Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dom Pomocy Społecznej w Darskowie, Darskowo 7, 78-520 Złocieniec

 

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DARSKOWIE

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. administracji w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

- pełny wymiar czasu pracy

1. Wymagania związane ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska

a) niezbędne:

 • wykształcenie średnie i 2 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe na kierunku administracja
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość programów Vulcan, MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • znajomość zagadnień z zakresu ustawy o pracownikach samorządowych, KPA;

 

b) dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawa z zakresu prawa pracy, ustawy o finansach publicznych; ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685), ustawy z dnia
  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593)
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej;
 • umiejętność uczenia się i podnoszenia kompetencji;
 • prawo jazdy kat. B;
 • mile widziany staż pracy w jednostce samorządowej;
 • umiejętność zarządzania czasem i informacją, umiejętność pracy w zespole,  właściwa postawa etyczna, bezstronność, rzetelność, dyskrecja, sumienność, odpowiedzialność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, cierpliwość, asertywność, kreatywność, dyspozycyjność, odporność na stres.

 

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. comiesięczne uzgadnianie sald kont depozytowych,
 2. ewidencjonowanie faktur rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywanie w programie VULCAN do CUW,
 3. sprawdzanie kompletności i prawidłowości formalno-rachunkowej dokumentacji księgowej,
 4. sporządzanie  raportów kasy  depozytowej; prowadzenie obsługi kasowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej zgodnie z instrukcją kasową, w tym w szczególności:
 1. dokonywanie  wypłat   gotówkowych   z   kasy  (zaliczki)  oraz  ich  rozliczanie na  podstawie  sprawdzonych  pod  względem  formalnym  dokumentów źródłowych i zastępczych  przedkładanych do wypłaty,
 2. przyjmowanie wpłat gotówkowych z różnych tytułów oraz odprowadzanie na rachunek bankowy przyjętych środków pieniężnych,
 3. bieżące  uzupełnianie  stałego  zapasu  w  kasie  (pogotowie  kasowe) oraz sporządzanie raportów kasowych,
 1. prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych, w tym w szczególności terminowe    i    prawidłowe    ewidencjonowanie    środków   trwałych  na  podstawie  otrzymanych dokumentów,
 2. prowadzenie kartoteki pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 3. bieżąca współpraca z innymi działami,
 4. prowadzenie baz danych,
 5. wsparcie przy koordynacji kontaktów,
 6. obsługa w zakresie biurowym i kancelaryjnym,
 7. udział w kontrolach prowadzonych przez Dom,
 8. dokonywanie potrąceń komorniczych.

3. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 2. praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy w siedzibie Domu Pomocy Społecznej
  w Darskowie; Darskowo 7; 78-520 Złocieniec
 3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, w rozumieniu przepisów
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  wynosi mniej niż 6 %.

 

4.  Wymagane dokumenty:

  1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie i listem motywacyjnym,
  2. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,
  3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
   i oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w trakcie naboru na cel naboru,
  4. oświadczenie o niekaralności,
  5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  6. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym pracę na stanowisku,
  7. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy oraz okresy prowadzenia działalności gospodarczej,
  8. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
  9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kiedy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

 

5. . Inne informacje dla kandydatów:

 1. Wymagane dokumenty w oryginale lub kopie potwierdzone przez kandydata „za zgodność
  z oryginałem” należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej
  w Darskowie; Darskowo 7; 78-520 Złocieniec lub przesłać pocztą z dopiskiem:
 2. „Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. administracji w terminie do dnia 12.01.2024 r. do godziny 10:00
 3. Oferty, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Darskowie po tym terminie, nie będą rozpatrywane,
 4. każdy kandydat spełniający wymogi formalne zostanie pisemnie powiadomiony
  o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 5. osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zobowiązane będą do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 3 miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą;
 6. informacji na temat naboru udziela pracownik sekretariatu,
 7. informacja o kandydatach, przebiegu postępowania i wynikach naboru będzie umieszczona
  w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.dps.powiatdrawski.pl oraz na tablicy informacyjnej placówki.

 

 

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

02.01.2024 Beata Szczurko

 

                       

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla kandydata do zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Darskowie reprezentowana przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie; Darskowo 7; 78-520 Złocieniec, tel.: 943671656, adres e-mail: dpsdarskowo@wp.pl

2. Do nadzoru nad prawidłowością przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@powiatdrawski.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach prowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy
o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych -
w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych oraz na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania.

4. Posiada Pan/Pani, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Z uprawnień tych można skorzystać w siedzibie pracodawcy, składając wniosek na adres Administratora.

5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne (nieobowiązkowe), których podanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze.

7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu,
o którym mowa w pkt. 3. Informacje o wynikach naboru z podaniem imienia i nazwiska osoby, którą komisja rekomenduje Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Darskowie jako najlepszej kandydatury w prowadzonym naborze, publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Domu pomocy Społecznej w Darskowie.

8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe przetwarzane przez pracodawcę przechowywane będą przez:

1) w przypadku wskazania przez komisję i wyboru na stanowisko i podjęcia zatrudnienia – dokumenty zostają dołączone do teczki osobowej pracownika i przechowywane przez okres zatrudnienia oraz podlegają archiwizacji zgodnie z terminami określonymi przez kodeks pracy i ustawę z dnia 14 lipca

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

2) w przypadku wskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru lecz nie podjęcia zatrudnienia – przez okres prowadzonego naboru oraz przechowywane przez okres 3 miesięcy, licząc od daty ogłoszenia wyników naboru, po czym nieodebrana przez Panią/Pana oferta zostanie odesłana na wskazany w ofercie adres korespondencyjny;

3) w przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana do kolejnych etapów postępowania konkursowego oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru - oferta może być odebrana przez Panią/Pana osobiście w siedzibie Administratora w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrana oferta zostanie odesłana na wskazany w ofercie adres korespondencyjny;

4) w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Tarczyńska 02-01-2024 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Tarczyńska 02-01-2024
Ostatnia aktualizacja: Marta Tarczyńska 02-01-2024 11:04