Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

 

Informacje ogólne:

 

Dom Pomocy Społecznej w Darskowie

Darskowo 7; 78-520 Złocieniec

tel. 94 36 716 56

e-mail: dpsdarskowo@wp.pl

 

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Darskowie;
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Dom Pomocy Społecznej
  w Darskowie;
 3. monitorowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

1. Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

Dom Pomocy Społecznej w Darskowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Darskowie.

 

2. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

Część dokumentów nie jest dostępna cyfrowo – zostały opublikowane w postaci skanu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-22

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

3. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Kierownik Działu Gospodarczego - Zbigniew Jakomulski

e-mail: dpsdarskowo@wp.pl

Telefon: 94 36 716 56

 

4. Każdy ma prawo:

 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
  w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

5.Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

Adres:Darskowo 7; 78-520 Złocieniec

E-mail:dpsdarskowo@wp.pl

Telefon:94 36 716 56

Skargę można złożyć również doRzecznika Praw Obywatelskich.

 

6.Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna Budynek Domu Pomocy Społecznej w Darskowie jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. W budynku, przy wejściu głównym znajduje się dźwig osobowy
z poręczą, umożliwiającą zatrzymanie się na piętrze budynku. Dźwig posiada systemem przywoławczy serwisu w przypadku awarii. Budynek dostosowany jest do obsługi osób poruszających się na wózkach. Na parterze budynku jest zlokalizowana toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w dźwig dla osób poruszających się na wózkach oraz schodołaz. Dostępne są również: balkonik, wózek inwalidzki, kule. Pomieszczenia budynku połączone są holami wewnętrznymi
z możliwością przemieszczania się osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne są oporęczowane Wolnostojący budynek gospodarczy jest jednopiętrowy - nie wymaga windy.

 

7.Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Dom Pomocy Społecznej w Darskowie w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej osobom doświadczającym trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się zapewnia kontakt
z placówką poprzez:

 • korzystanie z poczty elektronicznej – email: dpsdarskowo@wp.pl
 • kontaktu telefonicznego pod nr: 94 36 716 56
 • wysyłanie korespondencji na adres: Darskowo 7; 78-520 Złocieniec

 

Dom Pomocy Społecznej w Darskowie nie zapewnia możliwości komunikowania się za pomocą tłumacza języka migowego.

Do Domu Pomocy Społecznej w Darskowie jest możliwość wstępu z psem asystującym.

 

Plan działania Domu Pomocy Społecznej w Darskowie,
na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022- 2023

 

Plan działania Domu Pomocy Społecznej na rzecz poprawy zapewnienia dostępności został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz dobre praktyki odnoszące się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności:

 •  
  • przepisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020.1062),
  • przepisy Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019.848).

Plan ma na celu wprowadzenie działań zmierzających do stałej poprawy dostępności DPS oraz jakości świadczonych usług. Przyjęty Plan uwzględnia problematykę osób ze szczególnymi potrzebami we wszystkich obszarach działalności Domu. Celem podejmowanych przez Dom działań jest zapewnienie dostępnych rozwiązań dla interesantów, podopiecznych i pracowników DPS.

Działania przedstawione w planie obejmują perspektywę czasową na spełnienie wymagań opisanych w artykule 6 UzD. tj. do 2025 roku (termin złożenia drugiego raportu o stanie dostępności).

L.p.

Obszar

Zakres działania

Sposób realizacji

Dostępność architektoniczna

1

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków

Wdrażanie rozwiązań zwiększających dostępność architektoniczną budynków. Monitoring dostępności architektonicznej budynku.

Aranżacja ciągów komunikacyjnych
z zastosowaniem zasad dostępności. Dobór koloru musi zostać poprzedzony kontrolą kontrastu (metoda LRV>30) Montaż Fakturowych Oznaczeń Nawierzchni przy stopniach schodów Oznakowanie poszczególnych pięter – czytelna informacja na dojściu i wewnątrz klatki schodowej z numeracją poszczególnych pięter (ponadto należy rozważyć oznakowanie pięter na poręczach w alfabecie Braille’a)

2.

Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych
w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych .

Monitoring dostępności urządzeń i rozwiązań architektonicznych
w budynku DPS.

Cykliczny przegląd wind i dźwigu.

3.

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń
w budynkach DPS

Opracowanie informacji na temat rozkładu pomieszczeń
w budynku. Należy zapewnić informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny
i dotykowy lub głosowy. Sposób wizualny jest obligatoryjny.
Z dwóch pozostałych dotykowy lub głosowy należy wybrać co najmniej jeden.

W budynkach należy umieścić: - tablicę informacyjną a także plan budynku
 w formie tyflomapy - informacje zapisaną znakami Braille’a. - tabliczki informacyjne zainstalowane przy drzwiach muszą zawierać opisy wykonane znakami Braille,a oraz wypukły numer pokoju (nie wszystkie osoby niewidome posługują się znakami Braille’a).

4.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób

Dostosowanie procedury ewakuacyjnej uwzględniającej osoby z niepełnosprawnościami.

Realizacja cyklicznych szkoleń dla pracowników DPS odpowiedzialnych za ewakuację. Skrzynki hydrantów wewnętrznych oznaczyć kolorem kontrastowym w stosunku do ściany, na której są zamontowane (RAL 3000) Rozmieszczenie w budynkach planów ewakuacyjnych Doposażenie w schodowe wózki ewakuacyjne, maty ewakuacyjne. Oznaczenie na drogach ewakuacji ościeżnic kolorem kontrastowym Wyznaczenie miejsca przetrwania.

 

Otoczenie budynków

Oznaczenia, miejsca parkingowe, nawierzchnia, wejście do budynków

Dostosowanie ilości miejsc postojowych (Oznaczenie ich poziome i pionowe, pomalowanie na kolor niebieski) Oznakowanie wejścia do budynku. Montaż Fakturowych Oznaczeń Nawierzchni przy stopniach schodów. Pasy ostrzegawcze na stopniach i przed wejściem/wyjściem do budynku.

 

 

l.p.

Obszar

Zakres działania

Sposób realizacji

Dostępność cyfrowa

1.

Dostępność stron www, aplikacji oraz dokumentów
i treści cyfrowych.

Zapewnienie dostępnych dokumentów cyfrowych zgodnych z wymaganiami WCAG

Szkolenie dla wszystkich pracowników tworzących dokumenty cyfrowe. Uwzględnić w planie szkoleń. Audyt dokumentów cyfrowych.

Redagowanie treści dostępnej strony www

Szkolenie dla redaktorów stron www

Dostępność stron www, oraz narzędzi i oprogramowania dla pracowników

Audyt dostępności stron

Deklaracja dostępności

Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności do dnia 31 marca każdego roku

 

 

l.p.

                       Obszar

           Zakres działania

Sposób realizacji

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1.

Obsługa z wykorzystaniem środków sposobów wspierających komunikowanie się.

Obsługa z wykorzystaniem tłumacza języka migowego

Oznaczenie miejsca obsługi osób niepełnosprawnych. Rozważyć przeszkolenie pracowników obsługi klienta z zakresu języka migowego (kurs)

Obsługa bezpośrednia osób słabosłyszących

Montaż pętli indukcyjnej

Obsługa osób niedowidzących/słabowidzących

Doposażenie pomieszczeń biurowych w lupę-soczewkę Fresnela w formacie A4

Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym
z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

Zainstalowanie aplikacji WhatsApp

2.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do informacji o zakresie swojej działalności

Polski Język migowy

Nagranie treści w PJM

3.

Raport o stanie dostępności. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

1. Monitoring DPS w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjno-informacyjnej, obsługi klienta i jakości świadczonych usług.

2. Opracowanie Raportu
o stanie dostępności.

3. Opracowanie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

1. Wewnętrzne audyty dostępności.

2. Publikacja na BIP i stronie internetowej Raportu o stanie dostępności DPS w Darskowie oraz Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

 

Plan działania Domu Pomocy Społecznej w Darskowie,
na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
na 2021 rok

 

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Terminy

1

2

3

4

5

1.

Zapewnienie realizacji Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dyrektor Domu

Powołanie Koordynatora i Zespołu ds. dostępności.

Do 05 stycznia 2021r.

Zespół ds. dostępności.

Podanie do publicznej wiadomości na BIP danych o osobie wyznaczonej na Koordynatora                      ds. dostępności, w tym danych kontaktowych.

Do 22 stycznia 2021r.

Koordynator ds. dostępności.

Opracowanie Planu Działania
i zatwierdzenie przez Dyrektora Domu.

Do 31 stycznia 2021r.

Opiekun  BIP

Publikacja na stronie podmiotowej BIP treści Planu Działania

Do 31 stycznia 2021r.

2.

Analiza stanu obiektów                 pod względem dostosowania do potrzeb osób                     ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy.

Zespół ds. dostępności. Kierownicy komórek organizacyjnych.

Przegląd stanu dostosowania obiektów względem osób                ze szczególnymi potrzebami
w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej
i informacyjno-komunikacyjnej.

Do 22 stycznia 2021r.

3.

Dokonanie samooceny                   pod kątem sposobów dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności.

Zespół ds. dostępności.

Sporządzenie Deklaracji Dostępności.

Do 22 stycznia 2021r.

Opiekun  BIP

Publikacja na stronie podmiotowej BIP Deklaracji Dostępności.

Do 22 stycznia 2021r.

4.

Wspieranie przez podmiot osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności           w zakresie:

1) architektonicznym,

 

2) cyfrowym,

 

3) informacyjno-komunikacyjnym.

Koordynator, Zespół ds. dostępności.

Prowadzenie polityki informacyjnej.

Realizacja w całym okresie działania.

5.

Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy.

Koordynator, Zespół ds. dostępności.

Zebranie i analiza  danych
w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód
w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do 31 marca 2021r.

Opiekun BIP

Publikacja na stronie podmiotowej BIP Raportu.

Do 31 marca 2021r.

Opiekun GUS

Przekazanie raportu do Głównego Urzędu Statystycznego

Do 31 marca 2021r.

6.

Monitorowanie działalności podmiotu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator, Zespół ds. dostępności.

Aktualizacja deklaracji dostępności.

Realizacja w całym okresie działania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Tarczyńska 28-06-2022 08:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Tarczyńska 28-06-2022
Ostatnia aktualizacja: Marta Tarczyńska 28-06-2022 08:17