Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

RODO

INFORMACJA OGÓLNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DARSKOWIE

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ ORAZ W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH Z INNEGO ŹRÓDŁA NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz. Urz. z 04.05.2016 r. UE L119, s.1 do 88), dalej RODO, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej
w Darskowie, 78-520 Złocieniec,  Darskowo 7, reprezentowany przez Dyrektora Domu, e-mail: dpsdarskowo@wp.pl,tel. +48 94 367 16 56, w imieniu, której działa Dyrektor Domu, zwana dalej Administratorem;

2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Magdalena Jóźwiak, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej e-mail: iod@powiatdrawski.pl; tel. 94 36 33 464

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. realizacji i wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na ADMINISTRATORZE na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO, tj. obsługi przez administratora świadczeniobiorców w zakresie wypełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczącego udzielania pomocy lub wsparcia, świadczeń, wydawania informacji podopiecznym DPS,  w związku z:
 2. ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego;
 3. ustawą z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 4. ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 5. ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
 6. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) i art. 9 ust. 2 lit. c) RODO, w związku z korzystaniem
  z pomocy przez podopiecznych DPS;
 7. wykonywania zadania publicznego realizowanego w interesie publicznym lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i art. 9 ust. 2 lit. g RODO;
 8. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f;
 9. prowadzenia szczególnego nadzoru nad miejscem pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring CCTV) – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy (w myśl art. 6 ust, 1 lit. f RODO) - polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa podopiecznych, ochrony mienia - do 3 miesięcy od nagrania obrazu;
 10. realizacji działań statutowych i promocyjnych działalności DPS poprzez upowszechnianie wizerunków podopiecznych DPS na stronie internetowej,
  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz profilu Facebook, wyłącznie na podstawie dobrowolnej, nieprzymuszonej zgody uzyskanej od Podopiecznego, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a;
 11. niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym i celów statystycznych zgodnych z art. 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa, do ochrony danych osobowych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów dotyczących obowiązków archiwalnych i statystycznych;

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów wyżej wymienionych ustaw, upoważnieni pracownicy administratora. Dane mogą być także przekazywane innym podmiotom, zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną ADMINISTRATORA,
a w szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisujących sprzęt informatyczny, zapewniającym transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazywanie danych realizowane będzie na podstawie przepisów prawa, zawartych umów, w tym powierzenia przetwarzania danych, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie ADMINISTRATORA, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w ramach korzystania przez DPS z usług profilu serwisu Facebook na podstawie:

 1. na podstawie zgody, wyrażonej w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy
  i jednoznaczny jako okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie danych osobowych na profilu „Facebook DPS w Darskowie”, w celach promujących wydarzenia działalności DPS
  i uczestnictwo w tych wydarzeniach przez osoby, której dane dotyczą, ze szczególnym uwzględnieniem praw osób, w tym dzieci;
 2. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony: Decyzja w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA przyjęta w dniu 12 lipca 2016 r., z dniem rozpoczęcia obowiązywania od 1 sierpnia 2016 r. (ramy te chronią podstawowe prawa wszystkich osób w UE, których dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych w celach komercyjnych, ramy te zapewniają również przejrzystość prawną przedsiębiorstwom, które korzystają z transatlantyckich transferów danych), (dostęp: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en) – w związku z wymianą danych w wymiarze globalnym, zarówno wewnętrznie pomiędzy firmami Facebooka, jak i zewnętrznie z partnerami i podmiotami Facebooka na całym świecie (informacje i dane kontrolowane przez Facebook Ireland są przekazywane lub przesyłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na terenie którego obowiązują przepisy RODO, lub też mogą być przechowywane albo w inny sposób przetwarzane do celów opisanych
  w zasadach Facebooka, regulaminie Facebooka, regulaminie serwisu Instagram oraz do działania na skalę światową i dostarczania użytkownikom usług
   – dostęp: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy).

Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych zawartych na Profilu Facebook DPS przekazywanych do państwa trzeciego zgodnie z opisanymi Zasadami dotyczącymi danych serwisu Facebook (dostęp: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy) lub bezpośrednio po zalogowaniu się do serwisu Facebook i przejściu do profilu Facebook DPS.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji usług
i świadczeń wobec podopiecznych DPS,  a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych;

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w następujący sposób:

 • Listownie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 • Telefonicznie: (22) 531 03 00;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:

 • wymogiem ustawowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być naruszenie przepisów prawa, bądź odmowa zawarcia umowy lub przyznania świadczenia lub usługi.
 • Dobrowolne, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest oświadczenie woli (zgoda na przetwarzanie danych) wyrażona w sposób dobrowolny;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO, informuję, że:

 1. W związku z gromadzeniem Pani / Pana danych z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą, informuję, że administrator może gromadzić Pani / Pana dane osobowe zwykłe i dane szczególnych kategorii, tzw. dane wrażliwe, w tym w szczególności informacje o stanie zdrowia, nałogach, skazaniach i orzeczeniach o ukaraniu, innych orzeczeniach wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym;

 

 1. Źródłem danych  zwykłych, gromadzonych nie od osób, których dane dotyczą są osoby fizyczne, w tym spokrewnione z osobą, której dane dotyczą, bądź opiekunowie prawni, kuratorzy, w zakresie i w celu przyznania i realizacji usług i świadczeń oraz podmioty,
  w tym publiczne, współpracujące z DPS (sądy, samorządy terenowe, policja, prokuratura, ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje działające w sferze pomocy społecznej oraz jednostki i organizacje współpracujące w zakresie realizacji zadań określonych ww. przepisami, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje publiczne
  i prywatne, itp.) na podstawie przepisów prawa przekazują dane osobowe, których są administratorami, w zakresie i w celu realizacji zadań, do których są zobligowani przepisami prawa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Tarczyńska 28-06-2022 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Tarczyńska 28-06-2022
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2022 10:22