Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze - główny księgowy

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902)

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

78-520 Złocieniec

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE

główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej

w wymiarze: pełen etat

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:

 1. Spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z ustawą o finansach publicznych:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości,

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 lat praktyki w księgowości,

c) jest się wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 2. Nieposzlakowana opinia,

 3. Obywatelstwo polskie,

 4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane 3 letnie doświadczenie w pracy w księgowości w administracji publicznej,

 2. Znajomość ustawy o pomocy społecznej,

 3. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

 4. Znajomość przepisów samorządowych,

 5. Znajomość przepisów podatkowych,

 6. Znajomość przepisów płacowych,

 7. Znajomość przepisów ZUS,

 8. Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,

 9. Znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych (np. Płatnik),

 10. Umiejętność pracy w zespole,

 11. Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.

 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

 3. Dokonywanie wstępnej kontroli:

 1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 1. Kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu.

 2. Składanie podpisu na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności prawnych mogących spowodować zobowiązania pieniężne jednostki.

 3. Analiza realizacji dochodów i wydatków jednostki, występowanie do zarządu z wnioskiem w sprawie zmian budżetu w planie finansowym.

 4. Opracowanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych.

 5. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.

 6. Współdziałanie z bankiem i organami skarbowymi.

 7. Prowadzenie księgowości Domu Pomocy Społecznej w Darskowie.

 8. Przygotowywanie projektów planów finansowych jednostki, a także zmiany w ciągu roku budżetowego.

 9. Sporządzanie sprawozdawczości i bilansu jednostki.

 10. Obsługa finansowa zobowiązań i należności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie.

 11. Dekretacja wyciągów bankowych, raportów kasowych i sporządzanie wewnętrznej dokumentacji księgowej.

 12. Prowadzenie księgi głównej i analitycznej.

 13. Prowadzenie ewidencji kosztów.

 14. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

 15. Wystawianie not obciążeniowych dla powiatu, gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania Mieszkańców przed umieszczeniem ich po raz pierwszy
  w Domu w celu sfinansowania kosztów pobytu Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej.

 16. Współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu powiatu poprzez planowanie potrzeb rzeczowych i finansowych dotyczących prowadzonych działań.

 17. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Domu.

 18. Organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.

 19. Realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.

 20. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

 

 


IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy - 1 etat

 2. Miejsce pracy - Dom Pomocy Społecznej w Darskowie, Darskowo 7,
  78-520 Złocieniec

 3. Rodzaj pracy - praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.

 

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys - CV,

 2. list motywacyjny,

 3. ksero dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

 4. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających posiadanie praktyki
  w księgowości,

 5. kserokopie innych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach,

 6. kwestionariusz osobowy wg wzoru - załącznik nr 1 do ogłoszenia,

 7. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia o zdolności do wykonywania czynności na w/w stanowisku,

 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie wg wzoru załącznik nr 2 do ogłoszenia,

 9. oświadczenie kandydata o korzystaniu kandydata z pełni praw publicznych wg wzoru załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

Dokumenty w zamkniętej kopercie z podanymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego dokumenty aplikacyjne z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy w Domu Pomocy Społecznej
w Darskowie należy składać osobiście w siedzibie DPS - sekretariat, w godz. od 7.00 do 15.00 lub pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Darskowie; Darskowo 7; 78-520 Złocieniec, w terminie do dnia 30 czerwca 2017r. do godz. 15.00 włącznie
(za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do DPS).

Aplikacje, które wpłyną do DPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, z wyłączeniem osób, których oferty zostaną odrzucone.

Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie.

Lista kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu oraz informacja o jego wynikach, podane zostaną do publicznej wiadomości: w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.dps.powiatdrawski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Darskowie; Darskowo 7; 78-520 Złocieniec.

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 16-06-2017 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Tarczyńska 16-06-2017
Ostatnia aktualizacja: 16-06-2017 12:54