Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 13/2024 w sprawie wprowadzenia  Procedury Obiegu Dokumentów Finansowo?Księgowych Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

Zarządzenie nr 13/2024

z dnia 08.05. 2024 roku

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

w sprawie wprowadzenia  Procedury Obiegu Dokumentów Finansowo?Księgowych Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Darskowie zarządza co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Procedurę Obiegu Dokumentów Finansowo–Księgowych Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie powierza się Zastępcy Dyrektora, Kierownikowi Działu Terapeutyczno?Opiekuńczego, pracownikom administracji oraz pracownikom merytorycznym.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Domu Pomocy społecznej w Darskowie

Beata Szczurko

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 13/2024

Dyrektora DPS Darskowo z dnia ……..2024

 

Procedura Obiegu Dokumentów Finansowo–Księgowych
Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

 

 1. Każdy dokument finansowo-księgowy, który jest odzwierciedleniem wpływu środków do jednostki lub dokonanego przez jednostkę wydatku winien być poddany kontroli, tj. sprawdzeniu legalności, rzetelności oraz prawidłowości zdarzeń i operacji gospodarczych odzwierciedlonych w tym dokumencie.
 2. Dowody księgowe podlegają kontroli pod względem:
 1. merytorycznym,
 2. formalno-rachunkowym.
 1. Kontrola merytoryczna polega na zbadaniu, czy dane zawarte w dokumencie odpowiadają rzeczywistości, czy wyrażona w dowodzie operacja gospodarcza była celowa oraz czy została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Kontrola merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
 1. legalności: zbadanie zgodności danych zawartych w dokumencie z rzeczywistym zdarzeniem gospodarczym oraz z obowiązującym prawem, a także z aktami administracyjnymi, orzeczeniami sądowymi, umowami cywilnoprawnymi oraz innymi obowiązującymi aktami i normami,
 2. celowości: stwierdzenie czy określona w dowodzie operacja gospodarcza była celowa z punktu widzenia gospodarczego, tzn. czy poniesienie wydatku było uzasadnione,
 3. rzetelności: potwierdzenie zgodności operacji ze stanem faktycznym (np. czy wielkości ilościowe zgadzają się ze stanem faktycznym),
 4. gospodarności: zapewnienie oszczędnego i efektywnego wykorzystania środków oraz uzyskanie właściwej relacji poniesionych nakładów do uzyskanych efektów.
 1. Kontrola merytoryczna dowodów księgowych polega w szczególności na sprawdzeniu czy:
 1. dokument został wystawiony przez właściwy podmiot,
 2. operacji gospodarczych dokonały osoby do tego upoważnione,
 3. planowana operacja gospodarcza znajduje potwierdzenie w założeniach zatwierdzonego planu finansowo-gospodarczego,
 4. dokonana operacja gospodarcza była celowa, tj. była zaplanowana do realizacji prawidłowego funkcjonowania jednostki,
 5. dane zawarte w dokumencie odpowiadają rzeczywistości, tj. operacja gospodarcza została wykonana w sposób rzetelny i zgodnie z obowiązującymi normami,
 6. została zawarta umowa na operację, która jest dokumentowana tym dowodem księgowym, zastosowane ceny i stawki są zgodne z zawartymi umowami lub innymi przepisami obowiązującymi w danym zakresie, zdarzenie gospodarcze przebiegało zgodnie z obowiązującym prawem.
 1. Wstępnej kontroli merytorycznej dokonuje zastępca dyrektora, a następnie zatwierdza do realizacji Dyrektor.
 2. Kontrola merytoryczna obejmuje również sprawdzenie, czy dokonywanie wydatków jest zgodne z ustawą o finansach publicznych oraz czy realizacja zadań jest objęta zatwierdzonym planem finansowym.
 3. Do zadań kontroli merytorycznej należy zadbanie o wyczerpujący opis operacji gospodarczej; wyznaczony pracownik opisuje szczegółowo cel dokonania zakupu i miejsce przeznaczenia
  z powołaniem się na zamówienie, regulamin lub umowę; potwierdzenie że usługa została wykonana i dołączony protokół odbioru prac zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 4. W przypadku gdy z dowodu księgowego nie wynika jasno charakter zdarzenia gospodarczego to niezbędne jest jego uzupełnienie: na odwrocie dokumentu lub w załączniku do dokumentu.
 5. Przy realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE lub innych środków zagranicznych dowody księgowe winny być opatrzone dodatkowymi adnotacjami wynikającymi z umów i wytycznych obowiązujących przy realizacji tych projektów.
 6. Fakt dokonania zakupu za gotówkę musi być uwidoczniony na dokumencie w formie stwierdzenia „zapłacono gotówką” lub potwierdzony dokumentem KP wystawionym przez sprzedawcę.
 7. Potwierdzenie dokonania kontroli merytorycznej następuje w momencie umieszczenia na dokumentach odpowiednich zapisów:

„sprawdzono pod względem merytorycznym” wraz z podpisem osoby upoważnionej oraz datą.

 1. Kontrola formalno-rachunkowa polega na ustaleniu czy dokument zawiera wszystkie wymagane dla niego elementy, a w szczególności nazwy, adresy, przedmiot i datę dokonania operacji, itp. oraz czy podane w dokumentach dane liczbowe nie zawierają błędów arytmetycznych, a zwłaszcza czy:
 1. wskazane zostały podmioty uczestniczące w operacji gospodarczej,
 2. posiada datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu;
 3. określa przedmiot operacji oraz jej wartości i ilości,
 4. jest wystawiony w sposób czytelny i trwały,
 5. działania arytmetyczne w nim zawarte zostały prawidłowo wykonane,
 1. Ostatecznej kontroli formalno–rachunkowej wszystkich dokumentów dokonują pracownicy Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego.
 2. Potwierdzenie dokonania ostatecznej kontroli formalno–rachunkowej następuje
  w momencie umieszczenia na dokumentach lub ich zbiorczym zestawieniu zapisu: sprawdzono pod względem formalno–rachunkowym.
 3.  Wszystkie dowody księgowe lub ich zbiorcze zestawienia podlegają kontroli zgodnie z poniższą tabelą:

 

Kontrola

merytoryczna

Kontrola

formalno-

rachunkowa

Wstępna

kontrola

Zatwierdzenie do

wypłaty

Jednostka

(DPS)

Dyrektor

jednostki

(lub osoba

upoważniona)

 

pracownik

CUW

 

Zastępca dyrektora oraz wyznaczeni pracownicy merytoryczni

Dyrektor

jednostki

(lub osoba

upoważniona)

 

 

 

 1. Na zrealizowanych (zapłacone przelewem) dowodach, umieszcza się klauzulę: „płatne przelewem, dnia ………………., podpis pracownika CUW”, która uniemożliwia powtórne zrealizowanie tego samego dowodu. W przypadku niezrealizowania zatwierdzonego dokumentu (np. z powodu braku środków na rachunku bankowym), ponowna realizacja możliwa jest na podstawie sporządzonego przez upoważnionego pracownika CUW wydruku
   z systemu bankowości elektronicznej, potwierdzającego niezrealizowanie płatności.
 2. Schemat obiegu dokumentów finansowo księgowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

 

Załącznik nr 1 do Procedury Obiegu Dokumentów Finansowo–Księgowych
Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

 

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO - KSIĘGOWYCH

 

oraz zastępca dyrektora

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Tarczyńska 11-06-2024 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Tarczyńska 11-06-2024
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2024 12:30