Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 10/2024 w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2024

             Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

 z dnia 12.03.2024r.


w sprawie wprowadzenia „Polityki Antymobbingowej”
w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie


Na podstawie art. 943 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  zarządza się , co następuje:

§1

Z dniem 12.03.2024r. wprowadzamy „Politykę Antymobbingową” obowiązującą
w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                        

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

Beata Szczurko

 

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DARSKOWIE

 

§ 1

 

 1. Niniejsza procedura stanowi realizację obowiązku pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi i ma na celu ochronę pracowników przed mobbingiem.
 2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników.
 3. Pracownicy wzajemnie zobowiązani są do szanowania godności  i dóbr osobistych.
 4. Pracownicy zobowiązani są do stosowania we wzajemnych stosunkach zasad współżycia  społecznego oraz życzliwości i uprzejmości gwarantującej porządek
  i zachowanie dobrego samopoczucia oraz zdrowia psychicznego.

 

§ 2

Ilekroć w Polityce Antymobbingowej jest mowa o:

 1. Mobbingu - należy przez to rozumieć działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników;
 2. Komisji Antymobbingowej, zwanej dalej „Komisją" - rozumie się przez to zespół powołany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie do rozpatrywania skarg
  o mobbing,
 3. Pracodawcy - rozumie się przez to Dom Pomocy Społecznej w Darskowie reprezentowany przez Dyrektora.

 

§ 3

 1. Podejmowanie zachowań stanowiących mobbing jest naruszeniem podstawowych obowiązków pracownika dbałości o dobro zakładu pracy i przestrzegania zasad współżycia społecznego.
 2. Zachowania stanowiące mobbing są niezgodne z prawem i nie będą przez Pracodawcę tolerowane.
 3. Pracodawca podejmuje starania, by środowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie było wolne od mobbingu oraz innych form przemocy psychicznej, zarówno przełożonych, jak i innych pracowników.
 4. Obowiązkiem każdego pracownika jest podjęcie wszelkich starań, aby zjawisko mobbingu nie występowało w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie.

 

§ 4

 1. Pracodawca w celu przeciwdziałania mobbingowi podejmuje w szczególności następujące działania:
 1. przekazanie pracownikom informacji o przepisach i procedurach antymobbingowych obowiązujących u Pracodawcy;
 2. organizowanie okresowych szkoleń z zakresu przeciwdziałania mobbingowi w zatrudnieniu;
 3. zapewnienie w programach szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa
  i higieny pracy bloków tematycznych poświęconych problematyce stosowania przepisów antymobbingowych;
 4. zapewnienie wsparcia pracownikom, którzy stali się ofiarami mobbingu – rodzaj wsparcia będzie każdorazowo zależał od okoliczności przypadku oraz oceny potrzeb osoby poszkodowanej;
 5. powołanie Komisji antymobbingowej, której zadania są określone w § 6 niniejszej procedury;
 6. stosowanie przewidzianych prawem pracy sankcji względem osób dopuszczających się zachowań o charakterze mobbingu;

 

§ 5

 1. Każdy pracownik, który poweźmie informację bądź uzasadnione przypuszczenie
  o wystąpieniu mobbingu w miejscu pracy, jest uprawniony do zgłoszenia tej okoliczności Pracodawcy. Pracownik może dokonać zgłoszenia przypadku mobbingu, który dotyczy jego lub innej osoby.
 2. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Darskowie.
 3. Przed złożeniem skargi Pracownik może starać się samodzielnie wyjaśnić wszelkie okoliczności i dążyć do polubownego rozwiązania sporu.
 4. Bezpodstawne pomawianie o mobbing jest zabronione i stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co może być podstawą do zastosowania przez pracodawcę sankcji przewidzianych w przepisach Prawa Pracy, w szczególności zastosowania kar porządkowych lub rozwiązania umowy o pracę.

 

 

§ 6

  1. Postępowanie w sprawie skargi o mobbing prowadzi Komisja Antymobbingowa, której zadaniem jest sprawdzenie zasadności skargi.
  2. Skład Komisji każdorazowo powołuje Pracodawca, wskazując Przewodniczącego Komisji spośród przedstawicieli Pracodawcy.
  3. W skład Komisji wchodzą 3 osoby, w tym jedna osoba wskazana przez skarżącego pracownika  oraz 2 przedstawicieli pracodawcy. Skarżący może wyznaczyć do składu Komisji innego pracownika.
  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może wnioskować o rozszerzenie składu Komisji o dodatkową osobę, która posiada fachową lub specjalistyczną wiedzę albo umiejętności potrzebne w prowadzonym postępowaniu np. psycholog, specjalista bhp, p.poż.
  5. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy skarga o mobbing ani kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest skarżący Pracownik.
  6. Zmiana członka Komisji może nastąpić na wniosek uczestnika postępowania, jeżeli zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na jego bezstronność. Wniosek rozpatruje pracodawca.
  7. Komisja Antymobbingowa, a także inne osoby uczestniczące w postępowaniu działają, zgodnie z zasadami:
 • bezzwłoczności,
 • poufności,
 • bezstronności,
 • ukierunkowania na wszechstronne wyjaśnienie stanu faktycznego oraz rozwiązanie problemu.
 1. Komisja rozpoczyna postępowanie niezwłocznie po jej powołaniu.
 2. Po wysłuchaniu skarżącego i osoby obwinionej o stosowanie mobbingu oraz ewentualnych świadków, a także rozpatrzeniu zgromadzonych dowodów, Komisja dokonuje oceny zasadności skargi i przekazuje swoje stanowisko Pracodawcy wraz
  z wnioskami i ewentualnymi rekomendacjami w zakresie niezbędnych działań.
 3. Komisja ma prawo zwrócić się o wyjaśnienia lub informacje związane z prowadzonym postępowaniem do każdego pracownika. Każdy pracownik ma obowiązek udzielania wyjaśnień i informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Przewodniczący Komisji albo wyznaczona przez niego osoba informuje osobę (lub osoby), która złożyła skargę oraz osobę (lub osoby), której zarzuca się stosowanie mobbingu o podjętej przez Pracodawcę decyzji o zasadności/bezzasadności skargi
  w terminie 3 dni roboczych od dnia podjęcia tej decyzji.
 5. W razie uznania skargi za zasadną Pracodawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania ich powtórzeniu.

 

§ 7

Względem pracowników dopuszczających się zachowań o charakterze mobbingu Pracodawca może stosować wszelkie przewidziane prawem działania, w tym
w szczególności stosować sankcje określone w Kodeksie pracy, m.in.:

 1. wypowiedzenie umowy o pracę;
 2. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeśli zachowanie pracownika stanowiło ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych;
 3. stosowanie kar porządkowych;
 4. pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności materialnej za szkodę wyrządzoną Pracodawcy w związku z dopuszczeniem się mobbingu.

 

§ 8

 1. Procedura zostaje podana do wiadomości pracowników przez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Darskowie.
 2. Fakt zapoznania się z procedurą antymobbingową potwierdza oświadczenie, składane według wzoru stanowiącego załącznik nr 2, które przechowuje się w aktach osobowych pracownika.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

Beata Szczurko

                                                                                                                                                                              Załącznik nr 1

do Regulaminu  polityki antymobbingowej

 

Zawiadomienie pracodawcy o przypadku mobbingu

 

Data dokonania zgłoszenia: ……………………….………….

Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia: ……………………………………………………..…………..

Opis okoliczności, które zgłaszający uznaje za przejaw mobbingu (ze wskazaniem imion
i nazwisk osób, które mogą być sprawcami i ofiarami mobbingu): ………………………. ……………………………………………………………………………….………………………………………..............................…………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………...…………………………………………………………………………………………..

 

Imiona i nazwiska osób, które były lub mogły być świadkami opisanych powyżej okoliczności: ………………………….….……….………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………….……………………………………………………………..………………………..

 

Oświadczam, że podane powyższej informacje są zgodne z moją najlepszą wiedzą i nie stanowią bezpodstawnego pomówienia.

 

………………………………………….

                                                                                 (podpis pracownika)

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu polityki antymobbingowej

 

                                               ……………………………………

(miejscowość i data)

…………………………………….……………………

(imię i nazwisko pracownika)

 

……………………………..…………………….

(stanowisko)

OŚWIADCZENIE
o zapoznaniu się z treścią Regulaminu polityki antymobbingowej

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu wewnętrznej polityki antymobbingowej Domu Pomocy Społecznej w Darskowie.

 

 

……………………………………………………………

 (podpis pracownika)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Tarczyńska 11-06-2024 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Tarczyńska 11-06-2024
Ostatnia aktualizacja: Marta Tarczyńska 11-06-2024 12:20