Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Darskowie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 2/2024 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.

ZARZĄDZENIE nr 2/2024

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

z dnia 10 stycznia 2024r.

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej
i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223 poz. 1458), zarządza się, co następuje:

§1.

Zarządzenie reguluje szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie.

§ 2

 1. Każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
  w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym jest zobowiązany odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem, za wyjątkiem pracowników, którzy zostali zwolnieni z obowiązku odbycia służby przygotowawczej na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy.
 2. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.
 3. Nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizowaniem egzaminów dla pracowników sprawuje Dyrektor lub osoba przez niego wskazana.

§ 3

 1. Kierownik komórki organizacyjnej nie później niż w ciągu jednego miesiąca od podjęcia zatrudnienia podejmuje następujące ustalenia:
 1. uznaje za potrzebne skierowanie nowozatrudnionego pracownika do służby przygotowawczej i sporządza opinię, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy
  o pracownikach samorządowych, w której określa poziom przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków na danym stanowisku oraz proponuje długość okresu służby przygotowawczej,

albo

 1. wnioskuje o zwolnienie zatrudnionego pracownika z odbywania służby przygotowawczej w trybie art. 19 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych, sporządzając umotywowany wniosek.
 1. W/w ustalenia w formie pisemnej kierownik komórki organizacyjnej kieruje do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.
 2. Służba przygotowawcza trwa od 1 miesiąca do 3 miesięcy i jest odbywana bez przerwy.
 3. Termin i okres odbywania służby przygotowawczej uzależniony jest od wiedzy i kwalifikacji pracownika, zdolności do nabywania umiejętności niezbędnych na zajmowanym stanowisku urzędniczym i dotychczasowego przebiegu zatrudnienia.
 4. Okres służby przygotowawczej ulega przedłużeniu o czas nieobecności pracownika w pracy. Czasu takiej nieobecności nie zalicza się do okresu służby przygotowawczej.

 

§ 4

 1. Po przekazaniu Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Darskowie opinii lub wniosku,
  o których mowa w § 3 ust. 1 Zarządzenia, podejmuje on decyzję:
  1. o skierowaniu pracownika do służby przygotowawczej i jej zakresie oraz czasie trwania, nie dłuższym niż trzy miesiące,  lub
  2. zwolnieniu pracownika z obowiązku odbywania służby przygotowawczej.

§ 5

  1. W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik ma obowiązek:
 1. zaznajomienia się ze strukturą organizacyjną jednostki, rodzajem spraw załatwianych
  w poszczególnych komórkach organizacyjnych i stanowiskach pracy, sposobem obiegu
  i rejestracji dokumentów,
 2. zaznajomienia się z zasadami gospodarki finansowej, opisywania dokumentów finansowych,
 3. poznania zasad profesjonalnej i kulturalnej obsługi interesantów,
 4. zaznajomienia się z przepisami regulującymi ustrój samorządu powiatowego, zasady gospodarki finansowej oraz przepisami wewnętrznymi Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, w tym w szczególności:
  1. ustawa o pracownikach samorządowych,
  2. podstawowe zagadnienia z ustawy o finansach publicznych,
  3. podstawowe zagadnienia z prawa zamówień publicznych,
  4. podstawowe zagadnienia z ustawy o ochronie danych osobowych,
  5. podstawowe zagadnienia z ustawy o pomocy społecznej
  6. instrukcja kancelaryjna,
  7. Regulamin Organizacyjny, Regulamin Pracy, Struktura Organizacyjna
 5. szczegółowego zaznajomienia się z przepisami prawnymi dotyczącymi spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika oraz na stanowiskach pracy, dla których pracownik będzie pełnił zastępstwo,
 6. szczegółowego poznania rodzaju spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika
  i w komórce organizacyjnej oraz sposobu prowadzenia dla nich niezbędnej dokumentacji, nabycia umiejętności przygotowywania dokumentów urzędowych, w szczególności decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, projektów aktów prawa miejscowego oraz prowadzenia korespondencji urzędowej.

§ 6

 1. W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik wykonuje czynności na swoim stanowisku pracy w komórce organizacyjnej, w której jest zatrudniony, a także odbywa praktyki w innych komórkach organizacyjnych.
 2. Wykonywanie czynności służbowych na stanowisku pracy w komórce organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony w okresie służby przygotowawczej polega przede wszystkim na praktycznym zaznajamianiu się z obowiązkami i przepisami prawa dotyczącymi spraw załatwianych w danej komórce organizacyjnej i prowadzenia dla nich niezbędnej dokumentacji.
 3. Podczas praktyk w innych komórkach organizacyjnych pracownik zaznajamia się
  z podstawowymi czynnościami tych komórek, w szczególności pod kątem współpracy
  z komórką organizacyjną pracownika.
 4. Kierownik komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony (odbywa służbę przygotowawczą) zobowiązany jest do ustalenia harmonogramu praktyk w innych wskazanych przez niego komórkach organizacyjnych.
 5. Kierownik komórki organizacyjnej, w której pracownik odbywał praktykę w trakcie służby przygotowawczej, sporządza pisemną informację o przebiegu tej praktyki, powierzonych pracownikowi czynnościach, sposobie wywiązania się pracownika z przydzielonych zadań

i predyspozycjach pracownika do wykonywania tych zadań.

 1. Kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik, sporządza informację o przebiegu służby przygotowawczej w terminie 7 dni od jej zakończenia.
 2. W/w informacja przekazywana jest Dyrektorowi.

 

§ 7

 1. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem składanym przed komisją egzaminacyjną.
 2. Egzamin składają także osoby zwolnione z odbycia służby przygotowawczej.

§ 8

   1. Egzamin odbywa się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
    w Darskowie.
   2. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna, powołana zarządzeniem Dyrektora.
   3. Ustala się formę pisemną.
   4. Komisja egzaminacyjna opracowuje pytania zgodnie z zapisami § 5 niniejszego Zarządzenia.
   5. Ujawnienie treści pytań zadanych w trakcie egzaminu stanowi podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej.

§ 9

 1. Pracownik, który uzyskał co najmniej 50% punktów, zaliczył egzamin z wynikiem pozytywnym.
 2. Pracownika informuje się o wyniku egzaminu niezwłocznie po ustaleniu wyniku.
 3. Pracownikowi, który zaliczył egzamin pozytywnie, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
  w Darskowie wystawia w 2 egzemplarzach zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej
  i zaliczeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym. Jeden egzemplarz zaświadczenia wręcza się pracownikowi, a drugi włącza się do akt osobowych pracownika.
 4. W przypadku uzyskania wyniku negatywnego, pracownik może przystąpić do jednego egzaminu poprawkowego, który jest egzaminem ustnym.
 5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
  w Darskowie.
 6. Do organizacji egzaminu poprawkowego stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Zarządzenia.
 7. Negatywny wynik egzaminu poprawkowego jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy
  o pracę, z zachowaniem odpowiedniego terminu wypowiedzenia.
 8. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.§ 10

 1. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół. Protokół zawiera: imię i nazwisko pracownika, nazwę stanowiska pracy, datę odbycia egzaminu, skład komisji egzaminacyjnej, wynik egzaminu. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej.

 

§ 11

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, przed zawarciem nowej umowy o pracę, pracownik składa ślubowanie.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
                                                                                                                                                          Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Darskowie
                                                                                                                                                                                         
 Beata Szczurko

 

Darskowo dnia ………………………….

 

ŚLUBOWANIE

 

……………………………………..……………..

 (imię i nazwisko)

Na podstawie art. 19 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(tj. Dz. U. 2008 Nr 224 poz. 1458) przystępując do wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku urzędniczym

 

…………………………………………………………………………………

(nazwa stanowiska)

w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

 

 

” Ślubuję uroczyście,

że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania” .

 

Do treści ślubowania można dodać słowa :

”Tak mi dopomóż Bóg”

 

 

...........................................................................

 (potwierdzenie złożenia ślubowania

 przez pracownika/podpis )

Ślubowanie złożono w obecności:

 

………………………………………………………………

Podpis Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Tarczyńska 11-06-2024 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Tarczyńska 11-06-2024
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2024 11:57